കണക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ | Easy Methods of Mathematics learning | MTVlog.

കണക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ | Easy Methods of Mathematics learning | MTVlog.ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യാൻ

https://www.youtube.com/mtvlog

Whatsapp: 7012638851

Welcome to MT Vlog

My name is Mujeeb,
I used to Make both Tech videos and psychology videos.
Tech Videos Based on Mobile Applications, Smart Phones, Computer, Electronic Gadgets etc Easy To Use Tutorials, Cool Android and iPhone Tips & Tricks, Games, Apps, GADGETS Reviews, UNBOXING
Psychology and motivation classes includes career guidance,entrance exams,rubiks cube solution,body language tricks,career motivation,personality development,Malayalam training and much more So what are you waiting for S-U-B-S-C-R-I-B-E and Join the best Malayalam Vlog On YouTube. For Business enquirys and Sponsorship info.mtvlog@gmail.com

ചാനല്‍ SUBSCIBE ചെയ്യാന്‍
https://www.youtube.com/channel/UCue7G8mti-qJZKUj4iO4tcQ

1.ശരീര ഭാഷ നോക്കി എങ്ങനെ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാം|How to understand a person with his body language?

2. പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം?|How to control sleep during studying?

3. നിങ്ങളുടെ ഇടത് തലച്ചോറാണോ വലത് തലച്ചോറാണോ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?|Which category we belongs,left brain or right brain?. Simple tests.

4. ശ്രദ്ധാ ശേഷി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?|How to increase concentration power?

5. Employment exchange online registration and renewal steps.

6. Kerala PSC One Time Registration steps

7. How to edit videos from android mobile easily/മൊബൈലില്‍ നിന്ന എങ്ങനെ എളുപ്പത്തില്‍ വീഡിയോ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യാം.

8. How to solve Rubiks cube easily/രുബിക്സ് ക്യുബ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തില്‍ സോള്‍വ് ചെയ്യാം?

9. മറ്റൊരാളുടെ വാട്സപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണില്‍ കാണാം
https://youtu.be/ls4YoeD9X6E

10. വാട്സപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മെ കുറ്റവാളിയാക്കും?

11. നിങ്ങളുടെ വീട് Google Map ല്‍ ചേര്‍ക്കാം

12. ആര് വിളിച്ചാലും അവരുടെ പേരും ഫോട്ടോയും കാണാം.

Keyword
body language,body language malayalam,mtvlog,mt vlog,mujeeb thurkki, malayalam motivation,motivation class malayalam,psychology class,how,how to,how to know the personality,personality development class malayalam,how to find lover,genuine lover behaviour,career guidance,motivation,malayalam best training, understand others

Keywors
study techniques,easy maths,simple arithemetics,easy methods for maths,memory techniques,easy methods of multiplication,multiplicayion techniques,malayalam class,malayalam motivation,maths made easy,NTSE,NMMSE,Nvodaya,maths for PSC kerala,

NASA depot banner for NASA merge NASA hoodies NASA T-shirts and NASA accessories